Административни услуги

Правила за условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година

Read more

График за провеждане на изпити за оформяне на годишни оценки с ученициа в самостоятелна форма на обучение – редовна изпитна сесия през м. Февруари за учебната 2018/2019 година

График за провеждане на изпити за оформяне на годишни оценки с ученициа в самостоятелна форма на обучение - редовна изпитна сесия през м. Февруари за учебната 2018/2019 година ГРАФИК - 1 ГРАФИК - 2 ГРАФИК - 3...
Read more

Информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

Read more