ГРАФИК за провеждане на изпити за оформяне на годишни оценки с ученици в самостоятелна форма на обучение за изпитна сесия през месец ФЕВРУАРИ на учебната 2015/2016 г

ЗАПОВЕД
№ РД04-28 от 01 септември 2015 г.
На основание чл.147, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета и чл.30,ал.3 от Раздел I на глава трета от Правилника за дейността научилището
УТВЪРЖДАВАМ И РАЗПОРЕЖДАМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ГРАФИК
провеждане на изпити за оформяне на годишни оценки с ученици в самостоятелна форма на обучение за изпитна сесия през месец ФЕВРУАРИ на учебната 2015/2016 г.

Comments are closed.